Syndyk sprzeda mieszkanie w Lęborku

Dodane: Piątek, 25 Maj, 2018  15:51

Opis oferty:

Syndyk masy upadłości Aleksandra Groszewskiego, osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 80012313138, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VI GUp 110/17, działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003r. prawo upadłościowe oraz warunków określonych w Regulaminie przetargu zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 8 stycznia 2018r. ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż:
nieruchomości lokalowej w prawie własności nieruchomości położonej w Lęborku przy ulicy Teligii 18, lokal nr 11, o powierzchni użytkowej 61,22 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Lęborku Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1L/00035218/8, wraz z udziałem wynoszącym 49/1000 części we współwłasności gruntu i takim samym udziałem w częściach wspólnych nieruchomości oraz w prawie własności działki nr 152/93, dla którego Sąd Rejonowy w Lęborku Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1L/00035162/0, oszacowanego na kwotę 131.000,00 zł brutto ( słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy złotych), za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż wartość oszacowania.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium.
W przetargu nie mogą uczestniczyć:
a. Syndyk i Sędzia-komisarz;
b. Przedstawiciele Upadłego;
c. Małżonek, wstępny, zstępny Upadłego;
d. Oferenci w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe;
Wadium na poczet ceny nabycia udziału w prawie własności nieruchomości wynosi: 13.100,00 zł i winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla upadłego w BZ WBK numer rachunku 39 1090 1102 0000 0001 3471 6105.
Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 28 lutego 2018 roku pod rygorem odrzucenia oferty.
Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu wadium na rachunek wskazany powyżej.
Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2018 roku osobiście na biuro podawcze Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk albo za pośrednictwem poczty z podaniem sygn. akt VI GUp 110/17.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty.
Koperty należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR Aleksandra Stefanowska ( sygn. akt VI GUp 110/17) z dopiskiem w kolorze czerwonym „Przetarg na zakup nieruchomości”.
Napisz wiadomość

Napisz wiadomość

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Uzupełnij treść zapytania Treść zapytania musi być dłuższa niż 2 znaki
Dodaj załącznik
Max. 5MB, Dozwolone:jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, gif, html, txt.
reCAPTCHA
Robert Marciniak
Na Lento.pl od 01 cze 2015
Strona użytkownika
  • Wypromuj
  • Zgłoś naruszenie
  • Drukuj ulotkę
  • Edytuj/usuń
Zgłoś opinie